Our Team

Prem Sagar Subedi
Deputy Team Leader / NREP
Achyut Hari Aryal
Energy Finance Advisor / NREP
Sushovit Adhikari
Solar Specialist
Ram Prasad Niraula
Senior Finance and Administration Officer
Namrata Tusuju Shrestha
Program Analyst / NREP
Nisha Jaiswal
Program Officer
Nabaraj Dahal
Accountant
Bhan Dev Pant
Office Driver
Shyam Gurung
Office Assistant