Our Team

Badri Nath Baral
Country Director
Prem Sagar Subedi
Deputy Team Leader / NREP
Achyut Hari Aryal
Energy Finance Advisor / NREP
Ram Prasad Niraula
Senior Finance and Administration Officer
Sambaddha Pradhan
Solar Specialist / NREP
Roshan Bikram Shah
Provincial Coordinator / NREP
Abhinandan Baniya
Program Analyst / NREP
Namrata Tusuju Shrestha
Program Analyst / NREP
Nisha Jaiswal
Program Officer
Nabaraj Dahal
Accountant
Bhan Dev Pant
Office Driver
Shyam Gurung
Office Assistant