Our Team

Badri Nath Baral
Country Director
Prem Sagar Subedi
Deputy Team Leader / NREP
Sambaddha Pradhan
Solar Specialist / NREP
Roshan Bikram Shah
Provincial Coordinator / NREP
Nisha Jaishwal
Senior Program Officer
Namrata Tusuju Shrestha
Senior Program Analyst/ NREP
Regeena Regmi
Communication Specialist/ NREP
Manish Baral
Program Analyst/ NREP
Nabaraj Dahal
Accountant
Bhan Dev Pant
Office Driver
Shyam Gurung
Office Assistant